ANNO SOCIALE 2011- 2012
Presidente Dr.ssa Roberta Berti Grillo

ÀLLAMMICU DU PÀSSATU
Pino Giuliana

ÀLLAMMICU DU PÀSSATU
muddicheddi e-miravigghi du Criatu

Sta-gginirazzijòni ca, bbintuliata du prugrèssu,
ccu smànja triviali… di-mmidjàtu sùccessu

cùrri dispiràta a-pperddi scjàtu ..

ccu sènsu e-l’occi o computer, o tilefuninu
mi mètti: Allammicu du pàssatu ...

Di-ggenti semprici prudènti,di Ddiju timuràta

Abbituàta: a-ssagrifìci e stènti

a-campari pazienti di muddrichèddri

e-ggodiri sereni li miravìggli du Crjàtu! ...
E-mmi-rrivìju all'àntu da cjàna e-ddi lu màri;

nni li scòggli di lu pòrtu

a-ppiggljàri gràngchi a-gghjàccu
gudènnu lu sapuri e gustu  nustrali
du piscatu e-ddu-rraccortu!

E-mmi-rrivìju o làrggu da Cèsa Sètti-Spàti

a-gghjucàri nzìna a-notti

ca pàlla di pezza, e màzzi, a vàrcca…

gudennu l’arricriju mmenzu… di l’ascjatu…

ca l’ècu ni li guìcchi ancora sèntu
Lèstu: scinni, pàssa, tìra: gòll!

Afferralla! No! No! Accussì ùnn’è ggiustu!

Arrivò lu scònza jocu! Lu: scunòcchia vàrcca…

Ncumincjiàmu arrè, da capu!

Anzi nò! ca sèmu stanculìddri

Jìjìcamu… a.cuntari… li stiddri

chi me cumpàggni e me fràti

gustànnu li miravìggli di l'ascjàtu ...
Sta-gginirazzjòni ca, ddrugàta

du prugrèssu, ccu smàja trivijàli

di-mmidjàtu sùccessu

cùrri dispiràta a-ssatanàta ...

ccu sènsu e-l’occi o computer, o tilefuninu

un zàpi u sapuri e.ggustu di li cosi:
semplici, modesti, gginuini…

di li muddrichèddri

e-ddi li miravìggli

du dònu du Sìggnuri ca si perddi…

                                                                                                                                  

NOSTALG!A DEL PASSATO 
tra mollichine e meraviglie del creato


Questa generazione che, coinvolta dal progresso

con smania triviale di immediato successo, 
corre disperata a perdi fiato,

col senso e gli occhi al computer, al telefonino

mi mette: Nostalgia de passato…

Di gente semplice, prudente, di Dio timorata!

abituata: a sacrifici e stenti;

a campare paziente di mollichine

e godere serene le meraviglie del Creato!
E mi rivedo al largo della piana e del mare,

negli scogli del porto:

a prendere granchi a ghiacco,

godendo il sapore e gusto nostrale

del pescato e del raccolto!

E mi rivedo nel largo della Chiesa Sette-spade

a giocare fino a notte

con la palla di pezza, le mazze, alla barca...

godendo il ricreare immenso. dell'afflato

che l'eco negli orecchi, ancora sento;

Presto: scendi, corri, passa-passa, tira... goal!

Afferrala! No! No! Così non è giusto!

Arrivò lo scombina gioco! Lo: sconquassa barca!

Incominciamo nuovamente daccapo!

Ansi no! Che siamo stanchicelli!

Giochiamo… a contare... le stelle

con i miei compagni e mio fratello

gustando le meraviglie dell’afflato…

Questa generazione che, drogata 
dal progresso, di smania. triviale 
di immediato successo,

corre disperata... assatanata:

col senso e gli occhi al computer, al telefonino...

non sa... il sapore e gusto delle cose:

semplici, modeste, genuine...

delle mollichine

e delle meraviglie

del dono del Signore... che si perde!

                                                                                                                                                  

GTranslate

Chi è online

Abbiamo 178 visitatori e nessun utente online