LIONS CLUB LICATA

ANNO SOCIALE 2010- 2011
Presidente Dr. Antonio Massimo Grillo

MEMORIAL ROSA BALISTRERI 10° EDIZIONE
sezione Poesia

LA DEJA VOLA
Salvatore gaglio
Premio Città di Licata

 

Mentri lu munnu va, LA DÈJA VOLA
(e tornu ni l'antica matinata)
Lu munnu gira e va; mi porta 'n coddru 
e mi cunnuci nzémmula a l'assarmu. 
Pirchì ci gridu? Ma pirchì lu chiamu, 
si ci sugnu affirratu e nun mi scoddru? 
Ammucciatu nun è, né a lu tracoddru; 
nun è la spranza chi suspiru e abbramu. 
È ni li fogli; sta dintra lu ramu; 
è ni li rràdichi chi teni a moddru. 
Pirchì ti parlu? Chi ti dicu, o munnu, 
si gricchi tu nun ha pi m'ascuntari, 
e crìu ca mancu sa ca giri 'n tunnu? 
Mentri mi porti ni stu gran randiari,
chi t'addumannu? E comu t'arrispunnu 
si nun mi senti e si nun sa parlari?
Mentri lu munnu va, la déja vola 
e tessi lu pinninu e la muntata; 
tessi comu na lapa e fa la spola 
tra brisca e khiuri a l'aria nzuccarata. 
S'apri lu celu, e la so luci assola 
'n capu na terra fattasi ncantata. 
L'armu, chi st'aria, bàlsamu cunsola, 
trasi nta na sdillìzia suspirata. 
Scordu lu munnu, e scordu li pinseri 
di cu nasci pi jìri e sempri jìri 
versu un dumani chi nun sia l'ajéri. 
E scancellu l'affanni e li chiddiri 
pi tanti spranzi fattisi chimeri,
jornu pi jornu jénnu a scumpariri.
* * * * *
Mentri lu munnu curri comu un trenu 
e pi la via mi porta ch'è signata, 
chiùju l'occhi, mi scordu lu turrenu, 
e la memoria piglia la vulata. 
Vola, santannu l'anni, senza frenu; 
mi porta ni l'antica matinata, 
quannu lu suli acchiana, ed è sullenu, 
e addruma la so splendida jurnata. 
Eccu: mi vìju ddrà! Sugnu carusu! 
Lu cori è chinu - chinu d'avveniri,
e sbùmmica a la vita ardimintusu
versu na gioia chi non pò finiri!

1
Trasu nta un nidu, e cantu armunìusu

comu un cardiddru a l'aria d'abbiliri.

O Primavera, comu t'è scurdari,

si ti vitti ni l'ura cchiù felici

di quannu la Natura a mia mi fici
e mi si vonzi tutta - tutta dari?
È bellu ora vinìriti a truvari;

sentiri la to vuci chi mi dici:

"Natura e munnu su' li vera amici

si tu trovi lu tempu pi turnari".

Signu di gioventù, t'abbrazzu e vasu,

comu si fussi lu to disiddratu;

mi grapu a lu to ncantu, e n'iddru trasu.
Ni stu celu di rosi, t'haiu a latu;
ti strìngiu tutta a mia, di gioia rasu,
e lu me cori batti a lu stiddratu.

Grapennu l'occhi a lu mumentu quannu

versu na gioia chi nun pò finiri! 
lu celu agghiorna, e tanta luci allaga
la terra sana - sana, pròpia tannu
ca lu munnu abbrazzànnumi m'ammaga,
di 'n pettu (comu a corpu) va acchianannu
ddru gran sensu di vita chi m'appaga:
comu un piaciri di sintura vaga
tra li suspiri chi mi vennu e vannu.
È tannu ca lu munnu m'accarizza;
a tornu a mia si fa khiatu di ventu,
e mi sfaìddra la so cuntintizza.
Fogli cu khiuri e zàgari d'argentu
mi dùnanu ogni ténnira biddrizza;
e jì mi posu, e a st'aria m'arriventu.
*****
È bellu, ora ca agghiorna, 
tali'ari, tra celu e terra, névuli di luci; 
l'àrbuli a lu khiuriri risguardari, 
mentri un ventu li cimi ci cunnuci.
È un ventu chi mmurcà tra celu e mari 
e di luntanu a nantri s'arridduci. 
I' sentu ca mi voli chiacchiariari, 
mentri ntona a li fogli la so vuci. 
Porta palori novi e scanusciuti. 
Sapi a cu li piglia ddrà d'unni veni! 
Mi khiata comu a l'àrbuli khiuruti. 
M'annaca, lu me sensu 'n vrazza teni, 
e mi dici sti frasi arrisuluti: 
"Chista è la vita! È ddrocu lu to beni!"

La vita mi s' ammustrà, ed è lu ncantu 
chi mi sunnava un tempu di carusu. 
Com'è ca nun sapìa? (Ntristiva affrantu 
stu cori, e stava ni lu nenti nchiusu). 
È luci chiara chi scinnì di l'antu 
ed acchianà sgurgannu di ccà ghiusu: 
comu si celu e terra, apertu un mantu, 
sgravàssiru stu munnu spariggiusu. 
È zzucca e radicami, e rami e khiuri; 
ed è lu ventu cu lu so suspiru 
chi va khiatannu e straminannu amuri. 
Dintra lu munnu chi ci fa di nziru, 
sùrchiu vita di st'aria e sti lustruri 
chi ncantu parpaddrìanu giru - gìru.
*****
Mi piaci, mentri agghiorna, khiaurari zagara, braccu e menta, e rosa e gigliu. 
Di la Natura chi mi fìci figliu, 
stu khiàuru mi lu vogliu assapurari. 
L'àrbuli mi vulìssiru annacari, 
e ognunu dici all'antru: "Mi lu pigliu! 
L'abbrazzu, mi lu trasu, e l'ammizzigliu 
e nta un nidu lu fazzu arricriari!" 
I' mi sentu, turnatu a li primi uri, 
'n addrevu beddru di gudìzia chinu; 
e rikhiurisciu ni stu munnu 'n khiuri! 
E comu un khiuri aspettu lu distinu, 
grapennu li me pètali 'n culuri
chi suspìranu un sensu di divinu.
*****
Di ni lu funnu di lu canniddraru, 
di li rami nchiurfuti di l'ulivi, 
di chiuppi e pigni, e di lu minnularu, 
comu si tutti fùssiru surgivi, 
sbùmmica vita. A mia mi la purtaru 
suspiri d'aria; e su' vuci nativi 
chi ora stessu a lu munnu si mustraru 
cu la gran gioia ca si sannu vivi. 
Mi càntanu li pìspisi e cardiddri, 
pàssari cu usignoli e giacateddri, 
e tùrtuli e palummi, e chisti e chiddri 
bàlsamu tutti a lu me cori, e beddri 
comu na fuddra 'n celu d'angiliddri
chi a volu vannu pi li me vaneddri.

Menta cu braccu, spatuliddra e rosa,
mi dùnanu lu khiàuru e li culura,
comu si fussi chissà la so cura. 
(La menti si ci annaca e s'arriposa). 
Ognunu m'apprisenta la so cosa: 
di l'arma so, la ténnira sintura; 
l'essenza ch'havi ognunu di Natura, 
unni l'occhiu beatu si ci posa. 
Ogni àrbulu mi s'inghi di cardiddri 
chi affèrranu a cantari na canzuna, 
chi 'n pettu fa ninàsciri l'azziddri. 
E ognunu la so cosa piglia e duna. 
Piglia di 'n cori li so chisti e chiddri, 
e fa diademi pi la me furtuna. 
Brillami suli e luna. 
Nta tantu ncantu parpaddrìanu stiddri. 
La menti, mentri mmòrcanu li griddri
simìna spranzi, e n'iddri s'abbannuna.
*****

Quannu lu jornu nasci, l'occhi lu celu allustra! 
La terra mi s'ammustra beddra ca nun ci n'è! 
La vita si ci pasci comu si s'addrattassi;
e sti so primi passi li sentu tutti me. 
Quantu mi fa ncantari stu mari di biddrizza! 
E li me carni arrizza; mi piglia e mi fa so. 
Mi godu l'agghiurnari a menti spinsirata; 
cu l'arma arricrìata, ca megliu nun si pò. 
Lu ventu m'accarizza cu khiatu di Natura. 
Di mia si piglia cura st'aria chi mi mmurcà.
A l'ordini d'un diu, mi càntanu l'anceddri: 
cu li vuccuzzi beddri chi lu so diu ntunà. 
Lu jornu è tuttu 'n khiuri. 
Lu khiàuru e li culura 
mi dùnanu sintura di un munnu chi sarà - 
comu ni sti lustruri -chinu di milli ncanti; 
e pi stu cori amanti, comu lu disiddrà.
Ni stu silénziu, ni sta conca tanta
unni la déja a volti mi finì,
la me vita di celu mi s 'ammanta, 
e l'àrbuli mi parlanu accussì:
"Semu biddrizza e ncantu di Natura.
Matri Terra di nantri si cumpiaci. 
L'aria n'abbrazza e n'ama, e si fa pura 
cugliennu khiatu ni sta santa paci.
Arriva l'ura di la khiuritura, 
e a lapi e farfalleddri chi ci piaci 
cùrriri tutti ccà cu gran primura 
pi sta linfa di néttari capaci! 
È ni nantri la minna sempri chinadi
Matri Terra, e a pettu sbarracatu 
ni mustramu a lu munnu ogni matina 
pi dari'zzoccu. ognunu ha disiddratu: 
ddri frutti chi Natura ci distina, 
pi sentisi li sensi arricri'atu".
E n 'iddri ch 'è l 'Amuri
di tuttu ddru maternu sentimentu 
chi pi dorimi ncantu si fa khiuri
e frutti pi lu me sustentamentu\ 
E vìju, comu un diu, ca chissà è bona. 
Po ' si fa sira, e pò ' si fa matina. 
A la Natura la me menti ntonu;
e n 'hàju cu li coffì e li cufìna!
Sugnu cuntentu sì! Nun mi ni mporta 
di chiddru chi la sorti ni distina. 
E po': putemu gràpila ssa porta, 
si lu munnu ni teni a la catina? 
Chista è la vita. Abbrazzu, e mi cunorta 
la gran biddrizza di sta me matina, 
unni la menti me si posa assorta,
e di paci e gudìzia è china-china. 
A lu munnu, pirchì c'è dumannari 
unni mi sta purtannu e l'unni va? 
Havi sensu affunnàrimi e gridari, 
si na risposta nun m'arriva ma'?
Mi vasta e m'assupèrchia l'abbrazzari . . .
e godimi la vita chi hàiu ccà.*****

                                                                                                                                                         

 

 

Mentre la terra va, LA MENTE VOLA
(e torno nell'antica mattinata).
II mondo gira e va; mi porta in groppa, 
e mi conduce insieme con lo sciame. 
Perché gli grido? Ma perché lo chiamo, 
se gli sono afferrato e non mi stacco? 
Recondito non è, né tramontato; 
non è speranza che sospiro e bramo. 
È nelle foglie; vive dentro il ramo; 
è nei fittoni che mantiene a mollo. 
Perché ti parlo? Che ti dico, o mondo, 
se orecchi tu non hai per m'ascoltare, 
e forse neanche sai che giri in tondo? 
Mentre mi porti in questo gran vagare, 
che ti domando? E come ti rispondo, 
se non mi senti e se non sai parlare?
Mentre la terra va, la mente vola 
e tesse la discesa e la scalata; 
intesse come un'ape e fa la spola 
tra favo e fior nell'aria zuccherata. 
Si schiude il ciclo, e la sua luce assuola 
sopra una terra fattasi incantata. 
L'alma, che l'aria balsamo consola, 
entra nella delizia sospirata. 
Scordo il mondo, e dimentico i pensieri 
di chi nacque per sempre e sempre andare 
verso un domani che non sia lo ieri. 
E cancello gli affanni e le ansietà 
per tanti sogni fattisi chimere, 
giorno per giorno andando a scomparire.
* * * * * 


Mentre la terra corre come un treno 
e per la via mi porta ch'è segnata, 
chiudo gli occhi, dimentico il terreno, 
e la memoria prende la volata. 
Vola, saltando gli anni, senza freno; 
mi porta nell'antica mattinata, 
allorché il sole ascende, ed è solenne, 
e accende la sua splendida giornata. 
Ecco: mi vedo la! Sono bambino! 
Il cuore è tutto pieno d'avvenire, 
ed erompe alla vita ardimentoso 
verso una gioia che non può finire! 

1
Entro in un nido, e canto armonioso 
Qual cardellino all'aria dell'aprile.
O primavera, ti potrò scordare, 
se ti vidi nell'ora più felice 
da quando la Natura a me mi fece 
e mi si volle tutta quanta dare? 
È bello ora venire te a trovare; 
sentire la tua voce che mi dice: 
"Natura e mondo sono i veri amici 
se tu ritrovi il tempo per tornare". 
Segno di gioventù, ti abbraccio e bacio, 
come se fossi il tuo desiderato; 
mi schiudo nel tuo incanto e in esso accedo.
In questo ciel di rose, ho te al mio lato; 
ti stringo tutta a me, di gioia colmo, 
ed il mio cuore batte al ciel stellato.Aprendo gli occhi nel momento quando 
il cielo albeggia, e tanta luce allaga 
la terra tutta intera, proprio allora 
che il mondo riabbracciandomi mi ammalia, 
dal petto (come a un tratto) va salendo 
quel gran senso di vita che m'appaga: 
come un piacere di sentore vago 
tra i sospiri che vengono e che vanno. 
È proprio allor che il mondo m'accarezza; 
attorno a me si fa fiato di vento, 
e mi sfavilla la sua contentezza. 
Foglie con fiori e zagare d'argento 
mi donano ogni tenera bellezza; 
ed io mi poso, e all'aria inspiro il vento.
*****
E bello, ora che albeggia, 
contemplare, tra cielo e terra, nuvole di luce; 
gli alberi al rifiorire rimirare, 
mentre un vento le cime gli conduce. 
Quel vento si levò tra cielo e mare 
e da lontano verso noi s'adduce. 
Io sento che mi vuole chiacchierare, 
mentre intona alle foglie la sua voce.
Porta parole nuove e sconosciute. 
Chissà a chi le pigliò là donde viene! 
Mi fiata come agli alberi fioriti. 
Mi culla, la mia mente in braccio tiene, 
e dice quéste frasi risolute: 
"Questa è la vita! È quello lì il tuo bene!"
La vita mi si mostra, ed è l'incanto 
che mi sognai un tempo da ragazzo. 
Com'è che non capii? (Intristiva affranto 
il cuore, e stava dentro il niente chiuso). 
È luce chiara che scese dall'alto 
ed ascese sgorgando da quaggiù: 
come se cielo e terra, aperto un manto, 
sgravassero questo mondo strepitoso. 
È tronchi e radicami, e rami e fiori; 
ed è anche il vento con il suo respiro 
che va fiatando e cospargendo amore. 
E dentro il mondo che gli fa da ziro, 
succhio vita dall'aria e dai bagliori 
che palpitano incanto tutt'in giro.
*****
Mi piace, mentre albeggia, 
odorare zagara, viola e menta, e rosa e giglio. 
Della Natura che mi fece figlio, 
quest'odore lo voglio assaporare. 
Gli alberi mi vorrebbero cullare, 
e ognuno dice all'altro: "Me lo piglio! 
L'abbraccio, me lo introito, e lo vezzeggio, 
e in un nido lo faccio ricreare!" 
Io mi sento, tornato alle prime ore, 
come un bambino di letizia pieno; 
e rifiorisco in questo mondo in fiore! 
E come un fiore attendo il mio destino, 
dischiudendo i miei petali in colore 
che sospirano un senso di divino.
*****
Dall'imo più profondo del canneto, 
dai rami rigogliosi degli ulivi, 
da pioppi e pini, e dal mandorleto, 
come se tutti fossero sorgenti, 
prorompe vita. A me la trasportarono 
sospiri d'aria; e son voci native 
che ora stesso nel mondo si mostrarono 
con la gran gioia che si sanno vive. 
Mi cantano pispole e cardellini, 
passeri ed usignoli e forasiepe, 
e tortore e colombe, e queste e quelle, 
balsamo tutte al mio cuore e belle, 
come una folla in cielo di angioletti 
che a volo vanno per le mie stradelle. Menta con violacciocca, iris e rosa, 
mi donano l'odore ed i colori, 
come se fosse questa la lor cura. 
(La mente vi si culla e vi riposa). 
Ognuno mi presenta la sua cosa: 
dell'alma sua, il tenero sentore; 
l'essenza che ha ciascuno di Natura, 
dove l'occhio beato vi si posa. 
Si riempie ogni albero di cardellini 
che iniziano a cantare una canzone 
che in petto fa rinascer batticuori. 
E ognuno la sua cosa piglia e dona. 
Piglia dal cuore la sue queste e quelle,
e fa diademi per la mia fortuna. 
Brillano sole e luna. 
In tanto incanto palpitano stelle. 
La mente, mentre si destano i grilli, 
semina sogni, e in essi si abbandona. 
*****
Quando il giorno nasce, gli occhi il cielo avviva! 
La terra mi si mostra bella che più non v'è. 
La vita vi si pasce come se s'imboccasse; 
e questi primi passi li sento tutti miei. 
Quanto mi fa incantare questo mar di bellezza! 
E le mie carni scuote; mi piglia e suo mi fa. 
Mi godo l'albeggiare con mente spensierata; 
con I'alma ricreata, che meglio non si può. 
Il vento m'accarezza con fiato di Natura. 
Di me si piglia cura l'aria che mi destò. 
Agli ordini di un dio, mi cantano gli uccelli: 
con le boccucce belle che il loro dio intonò. 
Il giorno è tutto in fiore. 
L'odore ed i colori 
mi donano sentori di un mondo che sarà - 
come in questi bagliori - pieno di mille incanti; 
per questo cuore amante, come lo sospirò. In questa requie, in questa conca tanta 
dove la mente in volo mi finì, 
la mia vita di cielo mi s'ammanta, 
e gli alberi mi parlano così: "Siamo bellezza e incanto di Natura. 5Madre Terra di noi si compiace. 
L'aria ci abbraccia ed ama, e si fa pura, 
cogliendo fiato in questa santa pace. 
Arriva l'ora della fioritura, 
e ad api e farfalline quanto piace 
correre tutte qui con gran premura 
per la linfa di nettare capace! 
È dentro noi la tetta sempre piena 
di Madre Terra, e a petto spalancato 
ci palesiamo al mondo ogni mattina 
per dare ciò che ognuno ha vagheggiato: 
quei frutti che Natura gli destina 
per sentirsi i sensi ricreato". 
È in loro che è l'Amore 
di tutto quel materno sentimento 
che per donarmi incanto si fa fiori, 
e frutti per il mio sostentamento. 
E vedo, come un dio, che questo è buono.
Poi si fa sera, e poi si fa mattino. 
Alla Natura la mia mente intono; 
e ne ho con le ceste e coi corbelli! (1)
Sono contento sì! Non me ne importa 
di quello che la sorte ci destina. 
E poi: possiamo aprirla quella porta, 
se il mondo ci trattiene alla catena? 
Questa è la vita. Abbraccio, e mi conforta, 
la gran bellezza della mia mattina, 
dove la mente mia si posa assorta, 
e di pace e diletto è tutta piena. 
Perché al mondo dovrei domandare 
dove mi sta portando e il dove va? 
Avrebbe senso fissarmi e gridare, 
se la risposta non mi arriva mai? 
Mi basta e sovrabbonda l'abbracciare ... 
e godermi la vita che ho qua.

 1) (espressione proverbiale:
avere sovrabbondanza di tutto).

GTranslate

Chi è online

Abbiamo 323 visitatori e nessun utente online