Stampa
Categoria: 13 Memorial Rosa Balistreri
Visite: 202

 

13° MEMORIAL ROSA BALISTRERI

anno sociale 2013-2014

Presidente: Dr. Francesco RacalbutoTU SI RTANNI
Cataldo Caramanna

TU SI RANNI

Tu si ranni.
sta sempri in movimentu 
e spessu quannu si arrabbiatu, 
ni li scogli 
senza controllu di forza si sbattutu, 
nun ti fermi mai, 
mancu si di lu sonnu si abbattutu! 
Di tutta la terra, si lu cchiu possidenti 
si ti tiri lu cuntu nun ti manca nenti, 
hai animali, oru, argentu, 
statui e tanti monumenti 
e nni la to panza li custodisci gelosamenti.

Ti fai fari tanti maltrattamenti 
e nun ti stanchi mai di tanti tormenti. 
Tu ca dai a mangiari a tanta genti, 
anchi a chiddri ca nun ti su riconoscenti. 
Ti fai sgramignari la panza e la schina, 
ti fai torturari cu l'ancora e la catina. 
Ti sfruttanu e macari ti stampanu nni la cartina 
pi tia nun c'è pausa né sira e né matina. 
Ma quannu t'incazzi nun talii nenti, 
nè terra, nè navi e nè casi chini di genti. 
Purti la morti a tanti animali 
e persuni innocenti, 
e ti pigli chiddru ca vu, 
senza fari complimenti.

Tu cu lu to piaciri tanta genti pò sfamari, 
tu cu lu to piaciri tanta genti fai muriri, 
tu cu lu to piaciri tanta genti fai gioiri. 
Tu nò fari tutti cosi, tu si ranni. Tu si u MARI.

      

TU SEI GRANDE

Tu sei grande. 
stai sempre in movimento 
e spesso quando sei arrabbiato 
negli scogli 
senza controllo sei sbattuto 
non ti fermi mai 
nemmeno se dal sonno sei abbattuto 
Di tutta la terra sei il più possidente 
se ti fai il conto, non ti manca niente 
hai animali, oro argento 
statui e tanti monumenti 
che nella tua pancia custodisci gelosamente.

Ti fai fare tanti maltrattamenti
e non ti stanchi mai di tanti tormenti. 
Tu che dai a mangiare a tanta gente, 
anche a quelli che non ti sono riconoscenti.
Ti fai graffiare la pancia e la schiena,
ti fai torturare con l'ancora e la catena. 
Ti sfruttano e anche ti stampano nelle cartine 
per te non c'è pausa nè sera e nè la mattina. 
Ma quando ti arrabbi non guardi niente 
nè terra nè navi e né case piene di gente. 
Porti la morte a tanti animali 
e persone innocenti 
e ti prendi quello che vuoi 
senza fare complimenti.

Tu con il tuo piacere tanta gente puoi sfamare, 
tu con il tuo piacere tanta gente fai morire, 
tu con il tuo piacere tanta gente fai gioire.

Tu puoi fare tutte le cose, tu sei grande. Tu sei il MARE